Tasavvuf Dersleri

Sabır!

Lügatteki anlamı insanın kendini bir şeyden men etmesi veya tutması demektir. Mesela Kehf 28. Ayetinde sözlük anlamıyla kullanılmıştır. “Sabah akşam Rablerine O’nun cemalini dileyerek dua edenlerle beraber candan sabret.” Yani sen de nefsini onlarla birlikte tut,hapset demektir.

Şeriatta Sabır, hoşlanılmayan şeye karşı nefsi men etmek, dilini şikayette bulunmaktan tutmaktır. Allah’ın emir ve yasakları konusunda nefsini kontrol altına almaktır.

Sabır,İmanın yarısıdır. Salihler, İmanın yarısı sabır yarısı şükürdür, demişlerdir. Cüneydi Bağdadi’ye sabrı soranlara “Yüz ekşitmeden yudumlamaktır.” Der...

Tasavvuf Dersleri

Ümit (1. Bölüm)

Kalbin sabit olmayan sıfatlarına hal sabit olan sıfatlarına makam denir. Örneğin sarı rengi altının değişmez bir özelliğidir. Bir insan korkarsa kısa süreliğine sararır sonra kaybolur. Veya bir hasta bir müddet sarı kalabilir sonra kaybolabilir.

Başımıza gelen hoşlandığımız ya da hoşlanmadığımız şeyler ya geçmişte ya şimdiki zamanda veya gelecek zamanda meydana gelir. Geçmişte olan bir şeyin sonradan aklımıza gelmesine hatırlama denir.Kalbine gelen şey şimdiki anda mevcutsa ona “bulma/vecd” denir. Çünkü o nefsinde bulup hissettiğin bir haldir.Akla gelen şey gelecekte var olacak bir şeyse buna “beklenti/umut” denir...

Tasavvuf Dersleri

Allah’tan Korkmak (1. Bölüm)

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a,Salat ve Selam O’nun resulüne olsun.

Arapça’da ürkmek,korkmak anlamlarına gelen korku, H-V-F kökünden türemiştir.

Korku; Bilinen veya ihtimal dahilinde bulunan bir alamet vasıtasıyla bir kötülüğün beklentisi içerisinde olmak demektir. Güvenin zıddıdır. Hem dünyevi hem uhrevi konularla ilgilidir.

Kral örneği: Bir krala karşı hata eden birisi sonuncada kralın eline düşer ve tutuklanır,öldürülmekten korkar.Söz konusu kişi öldürülmesine yol açacak sebeplerin kalbinde yaratacağı elem ve bu sebeplerin kralın nezdindeki etkisine göre bir ruh haline sahiptir.

Kuran’da korku

Kuran-ı Kerimde korku değişik anlamlarda kullanılmıştır.

1-Azap ve cezadan ürkmek,korkmak manasında: “Korkuyla ve Ümitle Rablerine yalvarmak üzere....

İslamcılık

İslami Uyanışa Anadolu İrfanıyla katkı sunmuş bir Mürşid: Mehmet Zahid Kotku

Türkiye'deki İslami uyanış sürecine Anadolu İrfanıyla nefes vermiş bir Mürşid.
Mehmet Zahit Kotku,

Klasik bir tarikat şeyhi, Fakat onu diğerlerinden ayıran bir yönü var,
Modernizme karşı takındığı tavır.

Mehmet Zahit Kotku Müslümanların çöküş dönemine şahitlik etmiş, bu dönemde ümmet tarumar edilirken müslümanlar yenilgi psikolojisiyle Batı'dan gelen her şeye mesafeli yaklaşmış ve muhafazakar bir tavır takınmışlar. Gerek Batılı yaşam tarzının teknolojik unsurlarına(radyo,tv,sinema..v.d.) gerek Batının fikri müktesebatına(siyasi,iktisadi..) mesafeli yaklaşmışlar.

Bugün dahi İslamcıların kendi içlerinde Demokrasi,particilik,turizm, kadın, sinema gibi konularda tartışmalarının devam etmesi, bu tavrı belirlemede kararsız ve belirsiz k...