İslamcılık

İslami Uyanışa Anadolu İrfanıyla katkı sunmuş bir Mürşid: Mehmet Zahid Kotku

Türkiye'deki İslami uyanış sürecine Anadolu İrfanıyla nefes vermiş bir Mürşid.
Mehmet Zahit Kotku,

Klasik bir tarikat şeyhi, Fakat onu diğerlerinden ayıran bir yönü var,
Modernizme karşı takındığı tavır.

Mehmet Zahit Kotku Müslümanların çöküş dönemine şahitlik etmiş, bu dönemde ümmet tarumar edilirken müslümanlar yenilgi psikolojisiyle Batı'dan gelen her şeye mesafeli yaklaşmış ve muhafazakar bir tavır takınmışlar. Gerek Batılı yaşam tarzının teknolojik unsurlarına(radyo,tv,sinema..v.d.) gerek Batının fikri müktesebatına(siyasi,iktisadi..) mesafeli yaklaşmışlar.

Bugün dahi İslamcıların kendi içlerinde Demokrasi,particilik,turizm, kadın, sinema gibi konularda tartışmalarının devam etmesi, bu tavrı belirlemede kararsız ve belirsiz k...

KitapHane

Modern Türkiye’nin Oluşumu – Feroz Ahmad

Feroz Ahmad, Hint kökenli bir Amerikan ve ünlü oryantalist Bernard Lewis’in yanında İttihat ve Terakki üzerine doktora tezi yapmış bir Türkiye tarihçisi. Yazar,Türkiye’nin Modernleşme sürecini dışarıdan bir gözle okuyabileceğiniz “Modern Türkiye’nin Oluşumu” adlı eserinde, İslama ve Müslüman toplumlara oryantalist ve tarihede Batıcı,Kemalist bir anlayışla yaklaşımının belirgin şekilde farkedilmesine rağmen, büyük ölçüde objektif kalmayı başarmış.Batıcı,Modern Türkiye’nin oluşumunda asker faktörüne özellikle vurgu yapan yazar,kitaba Türkiye askeri bir toplum mudur? Sorusuyla giriş yapar,ilk ciddi modernist çalışmaların asker kökenli İttihatçılar eliyle gerçekleştiğini vurgular...

İslamcılık

Hasan el-Benna’da Modernizm eleştirisi: Milliyetçilik örneği

Şehid İmam Hasan el-Benna, yaptığı çalışmalarla modern islami hareket tarihine damgasını vurmuştur. Bugün kurucusu olduğu Müslüman Kardeşler hareketi yeryüzünün en büyük ve en etkin islami hareketi olmuştur dersek kesinlikle abartmış olmayız. Hareketin bu etki gücünü Arap baharları denilen süreçte de müşahede ettik. Şehid İmam Hasan el-Benna'nın bugüne en büyük mirası Türkçe'de Risaleler adıyla basılan eserindeki Fehm Risalesi ile sahih dini anlayışı ilkesel bir düzlemde sunabilmesi ve davet konusunda modern bir teşkilatçı yöntemi miras bırakmasıdır. Nitekim Müslüman Kardeşler'in yetiştirdiği alim ve aydınların islam dünyasının genelini fikri olarak etkilemesi ve hareketin varlığı bu iki mirasın meyveleridir...