Yedi Deist Sorusuna Yedi Cevap

0 51

S.1) Muhammed’e neden peygamberlik geldide bana gelmedi? Tanrı adaletli ise ben niye peygamber olmadım?

C.1) Kur’an bize peygamberin gönderiliş amacını müjdelici ve uyarıcı(2/213),  Allah’dan başka birine kul olmama(3/79), Peygamberden sonra bizi uyarmadın diye Allah’a karşı bahanesi olmasın(4/165), Kendinden önceki kitapları Tevrat,İncil’i doğrulayıcı(5/46) bütün bu ayetlerde peygamberlerin insanlara neden gönderildiği belirtilmiştir. Asıl sorumuza gelince bu soruyuda şu ayetle cevaplamak isterim ‘’ Onlara bir ayet geldiğinde,Allah’ın elçilerine verilenlerin benzeri bize verilmedikçe kesinlikle inanmayız…’’ (8/124) bu ayet bize İslam’ın ne kadar evrensel olduğunu Allah tarafından gönderildiğinin bir delilidir.Çünkü zihniyet aynı ve doğal olarak sorular ve tavırlarda aynı. Velid b. Muğire şöyle demişti: “Şayet peygamberlik bir hak olsaydı, ben senden daha çok bunu hak ederdim. Çünkü ben yaşça senden daha büyüğüm. Malım da seninkinden çoktur.” Ebu Cehil de; “Ona geldiği gibi bize de vahiy gelmediği sürece hiçbir zaman ondan hoşnut olmayacağız, ona uymayacağız” demişti. Bu sözler sadece İslam’a besledikleri kin ve düşmanlığın aynı zamanda kibrin en belirgin tezahürüdür.Günümüz deistleri de yine aynı şekilde bu dine olan kin ve düşmanlıkları onları bu söyleme götürüyor. Bunlardan sonra soruya net cevabımız şudurki Allah herşeyin yaratıcısı olduğuna göre ve herşeye güç yetiren olduğuna göre sonuç olarak kullarını en iyide tanıyan odur bu tanımanın sonucu olarakda dilediğini Peygamber olarak seçer. Teşbihte hata olmazsa bir bir ilkokul yada ortaokul öğretmeninin sınıfta kendince en iyi olanı başkan seçmesi gibi, öğrencileri iyi tanıması analiz sonucu birini seçer Allah da Kullarından dilediğini peygamber olarak seçer.

S.2) Neden Yahudiler için deniz yarıldıda biz bir denizin yarıldığını görmüyoruz?

C.2) Bahsi geçen ayet şu ‘’Bir zamanlar biz sizin için denizi yardık sizi kurtardık.Firavun’un taraftarlarını da, siz bakıp dururken denizde boğduk’’ (2/50) Bu soru yine bana eğer peygambersen bize bir mucize göster inanalım diyenleri kendilerine mucize gösterilince inkar edenleri hatırlattı. Deist arkadaş zannediyor ki asla deniz ikiye yarılmaz! Bilime ters! Neyse arkadaş görmemişse eğer bu makalede gösterelim. Bu fotoğraf G.Kore’de Med-Cezir den yani bir doğa olayından dolayı gerçekleşmiştir.Mucizelere bakış açımız mucizeler Allah’ın Resulünü desteklemek ve ona bu soruyu soranları aciz bırakmak için meydana gelmesine izin verdiği olağanüstü olaylardır. Bu yüzden de adı mucizedir ya, zaten yani aciz bırakan. Zaten mucize isteyenler genelde Nebi’yi inkar etmek için bahane arayanlardır ki mucizeler gösterildikten sonra da büyücü diye yaftalamışlardı.Yani mucize bekleyenler aslında bize acizliklerini itiraf edenlerdir.Bizim için mucizeler herzaman ikinci plandadır çünkü Resuller ve Nebiler insanlar içinden seçilmiştir. Bütün peygamberlerinde bende sizin gibi bir insanım vurgusuna binaen bizim için öncelikli olan peygamberlerin İnsani çabalarıyla Allah’a davetidir.Bu anlamda nebevi metod bizim için çok önem arzeder ve bize ışık tutar. Hz.Musa o denizi yararken oluşan med-cezir den dolayı deniz ikiye yarılmış olabilir G.Kore de olduğu gibi ama peygamberin o an ihtiyacına binaen gerçekleşmesi bir mucizedir yada yerde biriken suyun taşması sonucu yerden su fışkırmış olabilir.Ama peygamberin o an buna ihtiyaç duyması sonucu yerden suyun çıkması bir mucizedir.Son olarak Hz.Peygamberin ayı ikiye yarması belki gerçekleşen bir doğa olayı sonucu olmuştur ama Peygamberin buna ihtiyaç duyduğu anda gerçekleşmesi Peygamberimizin bir mucizesidir.Buna dair bilgiler; Andrews J. Feustel tarafından yazılan makalede ayın görünür yüzeyinde oldukça büyük bir çöküntü alanı olan ‘Fırtınalar Okyanusu’ bölgesiyle ilgili yeni keşifler konu edildi. Dünyada pek çok haber kanalı bunu ‘Ay yüzeyinde gizli çarpıcı geometrik şekiller’ olarak duyurdu. Ay yüzeyinde bir yarılma olmuş, ay yüzeyi ikiye ayrılmıştı. Bu yüzden de gizli çarpıcı şekiller yüzeyden görülemiyor şeklinde ifade ediliyor. Daha önce, ‘‘Fırtınalar Okyanusu’ bölgesinin bir çarpma sonucu oluştuğuyla ilgili bilimsel iddialar yazılmıştı. Fakat NASA tarafından yapılan ‘Grail Misyonu’na sahip uyduların sağladığı ‘gravite haritası’, ayın bir nevi tomografisini çekerek tek parça çembersel bir yarığı net biçimde ortaya çıkarmıştır. Binlerce kilometre uzunlukta, lav taşkınlarıyla dolu uçurumların donmuş kalıntıları tespit edildi. Burada çarpıcı olan fayların binlerce kilometre boyunca, 3 bin kilometre çapındaki bir alanda  ve yaklaşık  5 buçuk milyon kilometre karelik alanı çevrelemesidir. Ay’ın yüzey alanı yaklaşık 37 milyon kilometre kare olduğu için, 1/7’sine denk geliyor. Fayların birbirini tamamlaması ve yarılan bu alanın ay yüzeyinde bütün bir çember oluşturması ve tam da inşikak-ı kamer hadisesindeki gibi ayın yarılmasını ispatlıyor. Bu bulgu şimdiye kadar tespit edilen en önemli ve kesin bir delil olarak nitelendirilebilir.

Kaynak: NASA’nın verileri Peygamberimizin Ay mucizesini ispatlıyor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.3) Elif Lam Mim nedir? Neden  anlamadığım birşeye inanmalıyım?

C.3) ‘’Kur’an’ın bazı sureleri birbirinden kopuk bu tür harflerle başlar. Bu harflerin değişik şekilde yorumları yapılmıştır. Bizim benimsediğimiz yoruma göre: “Birbirinden bağımsız bu harflerden anlaşılan mesaj şudur: Kur’an, bu tür harflerden oluşmuştur. Bu harfler ona inanmayan muhalif Araplar tarafından da bilinip kullanılıyordu. Fakat buna rağmen bu ~kitap; Arapların aynı harfleri kullanarak benzerini meydana getiremeyecekleri mucizevi bir kitaptır. Kur’an-ı Kerim bu Araplardan, meydan okuyucu bir üslupla şunu istedi: “Madem ki “bunu Muhammed uyurdu” diyorsunuz, o halde onun bir benzerini de siz uydurun. Bunu yapamazsınız, haydi onun on suresinin benzerini yazın. Bunu da mı başaramadınız. O halde Allah’tan başka tüm yardımcılarınızı da çağırarak onun sadece tek bir suresinin bir benzerini getirin.” Bu meydan okuyuşa karşı Araplardan bir cevap çıkmadı, susup kaldılar.

Bu aciz bırakma realitesi, sadece Kur’an ile ilgili değil, yüce Allah’ın yaratmış olduğu her şey hakkında aynen sözkonusudur. Bu durum, her şeyde yüce Allah’ın yaratıcılığı ile insanların yapıcılığı arasındaki -bağdaşma kabul etmez farkı gösterir. Düşünelim ki, bu yeryüzü kütlesi, nitelikleri bilinen bir takım elementlerden oluşmuşdur. İnsan bu elementleri ele alınca onlardan yapsa yapsa ya bir tuğla ya bir kerpiç ya bir tabak ya bir sütun ya bir heykel ya da duyarlılık ve karmaşıklık düzeyi ne olursa olsun bir teknik aygıt yapabilir.

Oysa yarattıklarını doğrudan doğruya yaratan Allah bu elementlerden, kımıldayan, hareket eden canlıyı meydana getiriyor. Bu canlı, insanları aciz bırakan ilâhî bir sırrı, yani canlılık sırrını içeriyor. Öyle bir sır ki, insan bunu ne yapabiliyor ve ne de içyüzünü kavrayıp onu çözebiliyor.

İşte Kur’an da böyledir. Kelime ve harfler… İnsan bunlardan düzyazı ve şiir üretebilir. Oysa Allah onlardan Kur’an, Furkan meydana getiriyor. Bu harf ve kelimelerden meydana gelen Allah’ın sanatı ile kulun sanatı arasındaki fark, bir yandan kımıldayan ruh ile ölü vücud arasındaki ve öbür yandan hayatın özü ile onun kuru kalıbı arasındaki fark gibidir.’’ ( Seyid Kutup ) üstadın cevabı yorum olarak yeterli.

S.4) Kur’an neden Muhammed’e indirildiği gibi yazılmadı ciltlenmedi?

C.4) Kur’an’ın yazılmadığını iddia eden kişi hangi  delile dayanarak yazılmadığını iddia ediyor bilmiyorum ama vahiy katipleri şunlardı; Mekke’de Abdullah bin Sa’d b. Ebi Sarh Medine’de Ubey bin Kab daha sonra ise sürekli olarak Zeyd b.Sabit’dir.

Diğer vahiy katipleride ‘’Ebu Bekir, Ömer b. el-Hattab, Ali b. Ebi Talib, Osman b. Affan, Amr b. el-As, Muaviye, Şurahbil b. Hasene, Muğire b. Şu’be, Muaz b. Cebel, Hanzele b. er-Rebi’, Cehm b. es-Salt, Huseyn en-Nemerî, Zubeyr b. el-Avvâm, Amir b. Fuheyre, Ebân b. Said, Abdulah b. Erkâm, Said b. Kays, Abdullah b. Zeyd, Halid b. Velid, Alâ b. el-Hadremî, Abdullah b. Revâha, Huzeyfe b. el-Yemân, Muhammed b. el-Mesmele vs.

(İbn Hacer el-Askalanî, Fethu’l-Barî bi Şerhi Sahihi’i-Buharî,Bulak 1300, IX,18; Ahmed b. Ebi Ya kub, Tarihu Ya’kûbî, Necef,1385, II, 64).

Peki neden ciltlenmedi sorusuna gelince vahiy devam ediyordu ciltlenmesinin bir mantığı yoktu peygamberin vefatından sonra zaten tek kitap haline getirilip çoğaltılmıştır.

 

S.5) Kur’an’ın tam olduğunu kim iddia edebilir?

C.5) Allah zaten bunu kitabında tasdikliyor(6/115). Bunu Kur’an iddia ediyor ve aynı zamanda meydan okuyor eğer eksik olduğunu veyahut da yanlış olduğunu iddia ediyorsanız buyrun delillerinizi sunun diyor.Bu meydan okuma 1400 yıldır devam ediyor ve eminiz ki sürekli devam edecek. Allah’ın kelamı 1400 yıldır galip geldiği gibi ve her zamanda galip gelcektir değiştirildi gibi iddialarınız varsa eğer; Arkeolojik kazılarda bulunan şuan İngiltere’deki Birmingham Üniversitesi’n de bulunan 1370 yıllık Kur’an mevcud ve günümüzdekiyle aynı buda onun koruyucusu biziz ayetinin en net ve bilimsel tezahürüdür.(gözleme dayalı)

 

 

 

 

S.6) Peygamberler neden sürekli ortadoğudan,Türk atalardan neden peygamber yok?

C.6) Eldeki bilimsel verilere göre hatta bu evrimcilerinde iddiasıdır.İnsanlık tarihi 200 bin yıl önce afrikada başlamıştır.Oradan bir göç gerçekleşmiş ve Ortadoğu üzerinden yayılmıştır.Bunu özellikle Yemen,Mısır,Umman gibi ülkelerdeki Arkeolojik kazılar desteklemektedir. Burada bir konuyu da ele almak istiyorum bazı evrimci arkeologlar zannımca hakikatleri gizlemek için Afrikadan yayılan göçün Ortadoğu üzerinden değil kıyı boyu olduğunu ifade etsede aslında yapılan bilimsel araştırmalar.Bunun aksini ifade ediyor bu konu hakkında;

Southern Methodist Üniversitesinden araştırmacı Antony Marks, kıyı boyunca toplu göçe işaret ederek kıyılardan geçen birinin deniz ürünlerini kullanmasının, çölün içinden geçmesine göre daha fazla anlam ifade edeceğini belirterek şunları söyledi:

“Kıyıdan göç hipotezi bir taraftan makul gözükse de bunu doğrulayacak arkeolojik hiçbir kanıt yok.”

Araştırma ekibi 2010 sezonu bitiminde planladıkları son yer olan, sıcak, rüzgarlı, nehir kanalının yakınlarında birçok taş aletin dağınık halde bulunduğu kuru bir platoya gitti. Bu tarz taş aletler Arabistan’da yaygın olarak bulunuyordu ancak bu zamana kadar bulunanların hepsi nispeten daha geç zamanlarda yapılmıştı. Yakın incelemelerden sonra Rose; “Bunlar Nübyelilere(Kuzey Afrika’da yaşayan etnik bir gruba) ait taşlar. Burada ne işleri var.” diyerek arkadaşlarının dikkatini çekti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nübyelilerin Orta Çağ Devrine ait 100 ila 200 arasında yapay taş bulundu. Bu taşların 74.000 ila 128.000 yıl öncesinden beri Nil Vadisi‘nde bulundukları biliniyor. Bilim adamları, eskiden ustaların bu taş aletleri pul pul dökerek, üçgen şeklinde parçalar halinde göz alıcı şekiller verdiklerini düşünüyor. Bunlar Afrika dışında ilk kez bulunan yapay taşlardır.

Kaynak: Charles Choi, “Arabian Artifacts May Rewrite ‘Out of Africa’ Theory”, LiveScience, çev. Ayşegül Kesmez, yaklasansaat.com, 30/11/2011.

 

Bu araştırmalar sonucuinsanlığın Ortadoğu üzerinden yaygınlaşması doğal olarakda peygamberlerin oradan çıkmasına olanak sağlıyor.

Türk-kürt-laz vs. atalardan peygamber olup olmadığını bilemiyoruz  nitekim Hz.Muhammed bize 124 bin peygamber olduğunu söylüyor, beklide vardır nerden bilelim  bunun akside beirtilmemiş zaten mesela bütün peygamberler araptır, diye bir ifade yok mesela.

 

S.7) Tanrı cehennem cezası veriyorsa o tanrı olamaz.İşkenceci bir psikopat(haşa) olmaz mı?

Allah’ın rahmet sıfatı gazab sıfatını geçmiştir.Allah kullarına karşı çok merhametlidir o kadar asi olmalarına rağmen Rahman sıfatı gereğince hertürlü ihtiyaçlarını veriyor.Mesela Allah yeryüzündeki suyu kurutsa İnsanlığa su verecek olan kimdir? Yada doğanın dengesini sağlayan unsurlardan sadece bir tanesini yok etse bunu tekrar düzene koyacak olan kim vardır?

Deistler Tanrı’nın varlığına inanırlar.Herşeyi yaratan bir tanrı olduğuna göre bir şeyi yapmak mı daha zordur onu yok etmek mi? Allah isterse yok edebilir ve insanlara bu şekilde de azab edebilir.

Bu soruyu temelde ele alacaksak aslında Allah niçin bizi yarattı sorusuyla başlamamız gerekiyor.Allah bizleri sevdiği için yarattı ve böyle bir imtihana soktu, Hiçbir hoca,öğretmen öğrencisinin kötülüğünü isteyipde yazılı yapmaz yani sen başarısız ol diye seni yazılı yapıyorum demez.Bu zaten mantık hatasıdır anlattığı ders ve bunun sonucunda sınav yapmasının nedeni ilerde başarılı olsun bir konuma gelsin vb. düşüncelerdir eğer okuluda müdürüde tanımam derse ya okuldan atılır yada uzaklaştırılır tepkisine bağlı.Burada da benim anladığım kadarıyla Allah bizleri cennetine koymak kullarını ödüllendirmek için yarattı.Bu yüzden dünyayı fani ahireti ebedi yaptı ve bizi imtihana koydu.Sınavdaki başarı seviyesine göre elbetteki bunun karşılığını alacaktır.

Yani kısacası yaptığın her şey senin elinle gerçekleşecek. İman edip melekden daha üstün bir halede gelebilirsin küfründe kalıp cehennemi de tercih edebilirsin.

 

Mücahid Güneş

Mücahid Güneş

View all contributions by Mücahid Güneş

Website: http://ucrasozler.com

Similar articles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *